недеља, 23. октобар 2016.

Vladimir Kolarić: BIBLIOGRAFIJA NAUČNIH RADOVA, 2008-2015.

dr Vladimir Kolarić: BIBLIOGRAFIJA NAUČNIH RADOVA, 2008-2015.
Većina radova u celini dostupna na:
https://independent.academia.edu/VladimirKolaric


1. „Ka dubini tvari – Fizika i metafizika u delu Živojina Pavlovića“. Koraci, časopis za književnost, umetnost i kulturu, broj 1-2, 2008, izdavač Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Kragujevac, str. 117-134. UDK 82 (05). YU ISSN 0434-3556. Originalni naučni rad  791.3  791.63(497.11).


2. „Odnos Jurija Rakitina prema filmu“. Književna istorija, časopis za nauku o književnosti, XL 2008 134-135, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 203-208. UDK 82. ISSN 0350-6428. Originalni naučni rad UDK 791.43(091). Biblid 0350-6428, 40 (2008) 134-135, s. 203-208.

 

3. Naučni komentari u: Jurij Rakitin: „U čemu leži tajna Velikog mutavka?“, Književna istorija, časopis za nauku o književnosti, XL 2008 134-135, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 209-216. UDK 82. ISSN 0350-6428. Građa UDK 791.43:82(091). Biblid 0350-6428, 40 (2008) 134-135, s. 209-216.

 

4. „Kemp u djelu Gajta Gazdanova“. Književna smotra, časopis za svjetsku književnost, broj 149 (3), 2008, izdavač Hrvatsko filološko društvo, Zagreb (Hrvatska), str. 33-41. UDK 82/899. ISSN 0455-0463. Originalni naučni rad.

 

5. „Religija i film – Od Anrija Ažela ka mogućnosti zasnivanja jedne hrišćanske estetike filma“. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, broj 39, 2008, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 93-101. UDK 78 + 792 (05). YU ISSN  0352-9738. Originalni naučni rad UDC 791.3:27.

 

6. „Filmska delatnost ruskih emigranata u Beogradu i jugoslovenskim zemljama u prvoj polovini XX veka“. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 13-14, 2008, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 181-198. ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 791(=161.1)(497.1)”1900/1950”  791(=161.1)(497.11)”1900/1950”.

 

7. „Modelizacija sveta u filmu Buđenje pacova Živojina Pavlovića”. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 15, 2009, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 83-98. ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 791.633-051 Pavlović Ž. ID: 173825804.

 

8. „Odbrana umetnosti u Srpskom filmu Srđana Spasojevića“. Kultura, broj 127, 2010, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 82-101, ISSN 0023-5164, UDK 316.7. Originalni naučni rad UDK 791.221.5(497.11)“2010“

 

9. „Modelizacija sveta u Aristotelovoj poetici i u strukturalnoj semiotici Jurija Lotmana“. Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 78, 2010, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 101-118. UDC 821.16+811.16(05). ISSN 0352-5007. Originalni naučni rad UDC 82.01.

 

10. „Apologija Zapada: Čaadajev, Dali, Vorhol“. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, časopis Instituta za film, pozorište, radio i televiziju, broj 17, 2010, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, str. 355-373.  ISSN 1450-5681. Originalni naučni rad 316.722(4-15+7) ID: 183379724.

 

11. „Sergej Tagac u Novoj Evropi“. Nova Evropa (1920-1941) (zbornik radova sa naučnog skupa), 2010, izdavač Institut za književnost i umetnost, Beograd, str. 635-641. 050.488НОВА ЕВРОПА “1920/1941”(082) 323.1(497.1)(082) 82(082). ISBN 978-86-7095-168-6. Originalni naučni rad 791.63-051:929 Тагац С. 791.072.3(497.1)”19”.

 

12. „Snobizam, dendizam, kemp“. Treći program, broj 147, leto 2010, izdavač RDU Radio-televizija Srbije, Beograd, str. 245-257. ISSN 0564-7010. Originalni naučni rad UDK: 111.852:177.5 7.01:316.723.

 

13. „Kemp u delu Gajta Gazdanova“. Treći program, broj 149, zima 2011, izdavač RDU Radio-televizija Srbije, Beograd, str. 173-189. ISSN 0564-7010. Originalni naučni rad UDK: 821.161.1.09 Газданов Г. 82.09:316.723.

 

14. „Semiotičko zasnivanje problema odnosa filma i književnosti i filmske adaptacije književnog dela“. U traganju za umetničkom formom: između književnosti, filma, pozorišta i drugih medija (ur. dr Enisa Uspenski, Vladimir Kolarić), Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije, izdavač Fakultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2012, str. 125-130.  ISBN 978-86-82101-45-1. Originalni naučni rad УДК 791.632 : 821.

 

15. „Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda“. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, broj 46, 2012, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 117-130. UDK 78 + 792 (05). YU ISSN  0352-9738. Originalni naučni rad UDC 792.01 1 Aristoteles.

 

16. „Estetika preobražavanja kao osnov estetičkih shvatanja F. M. Dostojevskog“. Zbornik Matice srpske za slavistiku, broj 82, 2012, izdavač Matica srpska, Novi Sad, str. 7-18. UDC 821.16+811.16(05). ISSN 0352-5007. Originalni naučni rad UDC 821.161.1.09. Dostoevskij F. M.

 

17. „Priroda, društvo i politika u romanu Douglas Tweed Irine Aleksander“. Godišnji simpozij „Priroda – društvo – politika : Povodom 300. obljetnice rođenja Jean-Jacquessa Rousseaua“ (ur. Hrvoje Jurić), 2012, izdavač Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb (Hrvatska), str. 36. ISBN 978-953-164-167-8. Sažetak izlaganja.

 

18. „Kultura između rata duha i duha rata: slučaj Irine Aleksander“. Kultura, broj 137, 2012, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 235-246. ISSN 0023-5164, UDK 316.7. Pregledni rad DOI 10.5937/kultura1237235K UDK 821.161.1.09-4 Александер И.

821.161.1:929 Александер И.

 

19. „Umetnost i energija: Modaliteti odnosa između umetnosti i društvene stvarnosti“. Kultura i društveni razvoj (zbornik radova sa naučnog skupa), 2012, izdavač Megatrend univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd, str. 319-326. ISBN 978-86-7747-476-8. Originalni naučni rad УДК 316.32:7.

 

20. „Odnos književne poetike F. M. Dostojevskog prema poetici filma i mogućnosti filmske adaptacije književnog teksta Dostojevskog“. Smisao, časopis Odijeljenja za društvene nauke Matice srpske – Društva članova u Crnoj Gori, broj 3 (II/1), 2013, izdavač Izdavački centar Matice srpske, Nikšić (Crna Gora), str. 171-182. ISSN 1800-962X. Originalni naučni rad УДК 821.161.1.09 Достојевски Ф.УДК 821.161.1:791.

 

21. „Estetika i politika u romanu Douglas Tweed Irine Aleksander“. Književna smotra, časopis za svjetsku književnost, broj 167 (1), 2013, izdavač Hrvatsko filološko društvo, Zagreb (Hrvatska), str. 123-135. UDK 82/899. ISSN 0455-0463. Originalni naučni rad.

 

22. „Ka dubini tvari – Fizika i metafizika u delu Živojina Pavlovića“. Riječ, broj 1-2, 2013, izdavač Književni klub Brčko, Brčko distrikt (Bosna i Hercegovina), str. 148-161. ISSN 1840-2534.

 

23. „Savremene perspektive estetike preobražavanja F. M. Dostojevskog“. Srpska teologija danas 2012 (zbornik radova sa četvrtog godišnjeg simposiona) (prir. Radomir Popović), 2013, izdavač Institut za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, str. 578-584. ISSN 2217-2491.

 

24. „Aristotelovsko zasnivanje kritike i pozorišne kritike u delima Pola Valerija i Oskara Vajlda“. Riječ, broj 3-4, 2013, izdavač Književni klub Brčko, Brčko distrikt (Bosna i Hercegovina), str. 85-96. ISSN 1840-2534.

 

25. „Filmska kultura i ruska estetika ekranizacije“. Kultura, broj 141, 2013, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 138-158. ISSN 0023-5164, UDK 316.7. DOI 10.5937/kultura1341138K. УДК 791.3(470)”19”

791.091:82(470)”19”. Originalni naučni rad.

 

26. „Slika i strast: ispitivanje filma“. Kultura, broj 142, 2014, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 52-77. ISSN 0023-5164. DOI 10.5937/kultura1442052K, УДК 271.2-526.62-1:791.3271.2-18                   791.3:141.319. Originalni naučni rad.

 

27. „Uvodna reč priređivača: Film i filozofija“. Kultura, broj 142, 2014, izdavač Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, str. 11-12. ISSN 0023-5164 (u koautorstvu sa dr Aleksandrom Prnjatom).

 

28. „Osnovi Lotmanove semiotike filma“. Predgovor u: Jurij Lotman, Jurij Civjan: Dijalog sa ekranom, Filmski centar Srbije, Beograd, 2014, str. 7-25. ISBN 978-86-7227-084-6. UDK 791.43:81'22.

 

29. „Religija i pomirenje u filmu Isceljenje Ivana Jovića“. Conferance The Bridges of Media Education – Book of Abstracts VII / Konferencija Mostovi medijskog obrazovanja – Knjiga sažetaka VII, izdavač Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije, Univerzitet u Novom Sadu, 2015, str. 53. ISBN: 978-86-6065-318-7. UDK 316.74:2(497.1). UDK 791.633-051:929 Jović I.(049.32). Elektronski izvor: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/dodatak/Book_of_Abstracts_BME_2015.pdf. Apstrakt (sažetak).

 

30. „Religija i pomirenje u filmu Isceljenje Ivana Jovića“. Mediji, religija, nacionalizam i tranziciona pravda (prir. Dubravka Valić Nedeljković, Nikola Knežević, Srđan Sremac i Dinko Gruhonjić), Centar za ostraživanje religije, politike i društva - Odsek za medije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2015, str. 64-75. UDC 791.071.1:929 Jović I. 791:2. ISBN 978-86-89419-06-1. COBISS.SR-ID 305578759.

 

Нема коментара:

Постави коментар