петак, 19. јун 2015.

ŽIGOSANA (Saša Radojević, 2015)


Vladimir Kolarić

 

IME I MOĆ

 

Ono što se obično naziva tradicionalnim poretkom na Zapadu se u osnovi temelji(lo) na razlici, odnosno razlikovanju ili utemeljenju razlike između čistog i nečistog, a koja je, tako uspostavljena, određivala koordinate prostora i prostornosti tog, ili tako ustrojenog sveta, generišući čitav poredak simboličke moći, a time i njene realizacije putem direktnog, indirektnog (sistemskog) i kulturnog nasilja.

Moć u osnovi predstavlja odnos nekakve simboličke instance prema predmetno-istorijskom svetu, a priroda tog odnosa definiše i-ili je definisana čitavim ideološki-doktrinarnim sklopom koji je modeliran i koji modelira jedno društvo, jedna kultura i jedna epoha, i svoje ishodište zapravo ima u ravni temeljnih (i time u rangu najapstraktnijih) civilizacijskih izbora. Upravo kao simbolička instanca, moć, odnosno jedan određeni (uspostavljeni) sistem moći se neminovno preslikava (i odražava) i na sve ostale simboličke strukture i sisteme, pa tako i na umetnost, u svim ravnima njene proizvodnje, distribucije i recepcije.

Poetiku kojoj pripada i unutar koje se (samo)definiše film „Žigosana“ (2015) scenariste i reditelja Saše Radojevića, a pred ovogodišnji FEST definisanu u okvirima „garažnog filma“ (zajedno sa drugim filmovima samog Radojevića, kao i onih koji su režirali Milutin Petrović, Tamara Drakulić, Jelena Marković i Mirko Abrlić), više nego produkcioni uslovi i metatekstualnost (metafilmičnost) karakteriše upravo odnos prema kategorijama, odnosno sistemima moći, i osvešćivanje tog odnosa na svim pobrojanim ravnima – dakle kako na ravni proizvodnje, tako i na ravni distribucije i recepcije. što osim produkcionih konstituiše i osnovne idejne, strukturalne i estetske osobenosti ovakve poetike.

U vremenu deteritorijalizacije tradicionalnog poretka, i samim tim dezaktiviranja strategija imperijalnog kosmološkog simbolizma, granice čistog i nečistog se premeštaju na ravan tela i telesnosti, što dovodi do percipiranja tela i telesnosti u okvirima prostora i prostornosti, umesto u okvirima simboličkog, kako je u tradicionalnom poretku. Telo nije dakle sredstvo koje moć koristi samo utoliko ukoliko ga posmatra kao simboličko-ukazujuće na nešto što je od realnog interesa za moć kao takvu i sa aktuelan sistem moći, i što se u datoj konstelaciji sagledava kao realno; telo i telesnost su sada prostori i kao takvi prostori moći, ispoljavanja i konstitucije svake posebne i konkretne moći, sistema moći.

Tako uvezujući pitanja tela, prostora i moći, Saša Radojević se u ovom filmu neizbežno bavi i problemom diskursa, jer čime se drugo ovladava telom, ovakvim telom kao prostorom, nego diskursom. A diskurs je uvek neki izbor, čiji su nam izvori tako često nedostupni kako u dijahronom tako i u sinhronom smislu, pa su nam stoga isto tako nedostupne i sve moguće (i ako ne baš nemoguće a ono svakako i neverovatne) implikacije naših izbora. Zato, kada diskursi toliko uzurpiraju telo, koliko nam se čini da ga uzurpiraju danas, i onoliko koliko nam ovaj film sugeriše da ga uzurpiraju, nastaje užas, i to upravo onaj najveći – užas granice. Odnosno, strah da se granica uvek i svugde može preći a da mi i ne znamo i nemamo nikakvu kontrolu nad tim da li smo je, gde i kada prešli. Takav strah je krajnja instanca našeg trajnog straha od gubitka identiteta, od gubitka sposobnosti da, ako nas neko pita, uopšte odgovorimo na pitanje „ko sam ja?“; u krajnjoj liniji, strah od gubitka sopstvenog imena. A tamo gde više nema imena i imenovanja, može biti još jedino žigova i žigosanja. Tamo gde rane nisu preobražene ljubavlju, tamo one postaju zamena za identitet i zamena za ime, a pristajanje na takvu zamenu, zamenu umesto na izbor (datost umesto na slobodu)  je žigosanje, pa takva rana, rana onoga ko se više ne može imenovati – žig.

Ovaj film je u osnovi promišljen i samosvestan obračun sa svim onim diskursima koji nam pod bilo kojim izgovorom sugerišu odricanje od prava na izbor. Mrežu koju nad nama uspostavlja bilo koja vojna, bezbednosna ili politička struktura nije ništa opasnija od one koju uspostavljaju svi ti (sve raznorosniji) diskursi koji sebe predstavljaju kao oslobodilačke. Ne moramo stoga reći da je ovo konzervativan film, jer zavisi šta podrazumevamo pod konzervativnim i pod konzervativizmom, ali svakako jeste onaj koji oponira nabujalim tendenzijama koje manipulaciju svešću vide i projektuju samo kao prelaznu i pripremnu fazu pred onu krajnju – manipulaciju telom. Ovakva, i pored svih tehničkih nedostataka, u osnovi ubedljivo  ostvarena  apokaliptička perspektiva, perspektiva žigosanja, predstavlja glavni adut ovog filma, njegovu najveću vrednost, koja ga uvodi u onaj, danas toliko potreban, prostor istine, ljubavi i slobode, nepropustan manipulaciji, iritantan za moćnike, ohrabrujući za sve koji bi da i dalje imaju ime, a koji bi da se ne boje.

 

Нема коментара:

Постави коментар